Privacy Policy

Wie zijn wij? 

Wij zijn AnalitiQs B.V. AnalitiQs is gevestigd op Zekeringstraat 17A, 1014 BM in Amsterdam. Wij vertalen data naar waarde voor onze opdrachtgevers door middel van advies, training, projectmanagement, datamanagement, onderzoek, rapportage en analyses. Wij zijn lid van de MOA, een branchevereniging die de belangen behartigt van (virtuele) respondenten, gebruikers en aanbieders van analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. 

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening aan onze (potentiele) klanten en cursisten maar ook in opdracht van onze opdrachtgevers. Voor de leesbaarheid is het Privacy & Cookie Statement verderop opgedeeld in aparte delen voor deze groepen. 

Onze algemene principes bij het verwerken van persoonsgegevens 

Bij het verwerken van persoonsgegevens hanteren wij de volgende principes: 

 • We verwerken persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig. Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code van de MOA, waarin privacy en anonimiteit het uitgangspunt zijn. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de regels van de AVG zijn nageleefd en aan de overige wetgeving is voldaan. 
 • Wij zullen nooit iemand misleiden over het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Wij zullen persoonsgegevens, die bij het uitvoeren van onze dienstverlening worden gebruikt, nooit voor andere doeleinden gebruiken. AnalitiQs behoudt zich wel het recht voor om uitkomsten van onderzoek, rapportages of analyses te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits hierbij de scores van de opdrachtgever niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat AnalitiQs daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en persoonsgegevens schendt. 
 • Wij bewaren, beveiligen en verwerken persoonsgegevens zorgvuldig. Dit houdt in dat we persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, beschermen om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen. 
 • Wij nemen als uitgangspunt dat persoonsgegevens in rapportages altijd anoniem zijn, door deze persoonsgegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar in een rapportage op te nemen. Wij zullen direct identificerende persoonsgegevens alleen opnemen in rapportages, indien voldaan is aan alle eisen volgens de AVG (bijvoorbeeld met jouw ondubbelzinnige toestemming) en andere wetgeving. 
 • Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 
 • Wij stellen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij onze dienstverlening gelijke eisen. 

Persoonsgegevens die we verwerken:

 1. Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen dienstverlening 
 2. Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers 

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening 

Het leveren van diensten 

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op verzoek een offerte uit te brengen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, een inschrijving voor een training te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de persoonsgegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om je persoonsgegevens daartoe te verwerken. 

Marketing en verkoopactiviteiten 

Wij informeren klanten graag over nieuws, aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen. 

Ter ondersteuning van onze diensten maken we gebruik van een website. Hierdoor beschikken we over een aantal persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. 

Cookies 

Onze website maakt enkel gebruik van technische en Google Analytics cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Je kunt cookies verwijderen via de instellingen van je browser. 

We gebruiken de volgende cookies: 

 • Technische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.  
 • Google Analytics-cookies verzamelen geanonimiseerde persoonsgegevens over het gebruik van de website en helpen ons om de website te optimaliseren. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De laatste 3 cijfers van je IP-adres worden geanonimiseerd. Daarnaast is binnen Google Analytics is de opties ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij gebruiken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen nog wel worden bewaard voor wettelijke, historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking: 

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar 
 • Klantgegevens en Cursistengegevens: 5 jaar 
 • Prospects en geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor updates van AnalitiQs: tot men zich weer uitschrijft 
 • Voor sollicitatieprocedures: 4 weken. Tenzij we toestemming hebben gevraagd, dan 1 jaar 

Na het einde van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Met ‘verwijderen’ wordt bedoeld dat de persoonsgegevens (i) op een zorgvuldige en beschermde wijze worden vernietigd; of (ii) worden geanonimiseerd. 

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers 

AnalitiQs is de vertrouwde derde partij voor organisaties en hun klanten of medewerkers. De ambitie van AnalitiQs is om hierbij de wensen van de organisatie voorop te stellen en tegelijkertijd het belang van het individu niet uit het oog te verliezen. Bij eventuele dilemma’s gaan we de dialoog aan met onze opdrachtgevers.  

Organisaties kunnen erop rekenen dat bij AnalitiQs kwaliteit, privacy en veiligheid prioriteit hebben. Het integer en vertrouwelijk omgaan met data is een van de fundamenten van onze organisatie. We beschermen de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd via krachtige beveiliging en codering. 

Wij zijn transparant over hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, hun klanten en medewerkers. Daar waar onze opdrachtgevers een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen.  

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de organisatie zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen. 

Wij respecteren de privacy van iedere persoon en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Diensten van AnalitiQs waar persoonsgegevens een rol spelen 

AnalitiQs biedt diensten op het gebied van datamanagement, onderzoek, rapportage en data-analyse. Door de aard van de dienstverlening verwerkt AnalitiQs ook persoonsgegevens voor en namens haar opdrachtgevers.  

Gegevens die we verwerken voor onze opdrachtgevers 

 1. Gegevens die we zelf verzamelen 
  Wij doen onderzoek in opdracht van onze opdrachtgevers en krijgen van hen persoonsgegevens om je uit te nodigen daar aan deel te nemen. Wanneer we dit doen informeren we je over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kun je altijd bij hen nagaan of zij de persoonsgegevens met ons mochten delen. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. Je bepaalt zelf of je wilt deelnemen. We verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Jongeren onder de 16 worden niet direct door ons benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers. 
 2. Gegevens die we van opdrachtgevers ontvangen 
  We ontvangen persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, die zij hebben verzameld, onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun privacybeleid, en gedeeld met ons.  

We verwerken deze persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. We verwerken deze persoonsgegevens binnen de aangegeven grenzen van onze opdrachtgevers, maar ook binnen de grenzen van onze eigen privacy principes. 

Beveiliging  

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden veelal op servers in datacenters binnen de EU opgeslagen. Google (Analytics) en MailChimp (t.b.v. onze updates) zijn gevestigd in de Verenigde Staten en gecertificeerd voor het EU-U.S. Privacy Shield. 

Je privacyrechten 

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens AnalitiQs van jou verwerkt, dan kun je een inzageverzoek doen. 

Blijken je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of het wissen van je persoonsgegevens. 

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die AnalitiQs van je verwerkt ontvangen, dan kun je een beroep doen op je recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je jouw persoonsgegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. 

Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van je persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken. 

Voor een verzoek m.b.t inzage of correctie of een bezwaar tegen verwerking kun je contact opnemen met AnalitiQs via contact@analitiqs.com of schriftelijk via onderstaand adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Graag maken we je erop attent dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

No Ties is onderdeel van AnalitiQs B.V.

AnalitiQs B.V. 
T.a.v. Irma Doze 
Zekeringstraat 17A 
1014 BM Amsterdam 

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018. Raadpleeg deze pagina opnieuw voor eventuele updates van het statement. 

Zoek in deze website