Privacyverklaring

No Ties BV, gevestigd aan Zekeringstraat 17A, 1014 BM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.noties.nl
Zekeringstraat 17A
1014 BM Amsterdam
+31 299 657000

W. de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van No Ties BV,
te bereiken via info@noties.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

No Ties BV verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Omdat u lid bent van één van onze panels en deze daarom zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  •  Geslacht
  •  Geboortedatum
  •  E-mailadres
  •  IP-adres
  •  Overige gegevens die u actief verstrekt bij het invullen van vragenlijsten
  •  Internetbrowser en apparaat type
 • Omdat één van onze klanten deze gegevens aan ons heeft verstrekt zodat wij u kunnen uitnodigen voor onderzoek, waarbij aan de wettelijke eisen van AVG is voldaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

No Ties BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om u in opdracht van onze klanten uit te nodigen voor onderzoek

Geautomatiseerde besluitvorming

No Ties BV neemt geen besluiten, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van No Ties BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

No Ties BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor panels: na 3 jaar van inactiviteit worden uw gegevens gewist.
 • Voor bestanden van klanten: direct na afloop van het betreffende project.

Delen van persoonsgegevens met derden

No Ties BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

No Ties BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@noties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. No Ties BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

No Ties BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

No Ties BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@noties.nl. No Ties BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Fysieke beveiligingsmaatregelen voor toegang tot servers.
 • Beveiligingsmaatregelen op netwerkniveau voor toegang tot servers.
 • Beveiligingssoftware zoals network-packet-scanners, firewalls , beveiliging op systeem niveau en virusscanners. Tevens hebben wij actief updatebeleid.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Tevens ziet u daar onze bedrijfsnaam staan.

Versie 2.0
2020-05-28